Algemene Voorwaarden 

Definities

1. Ashwin Orie, gevestigd te 's-Gravenhage onder KvK nr. 83880593

2. Klant: degene met wie Ashwin Orie een overeenkomst is aangegaan

3. Partijen: Ashwin Orie en klant samen

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en levering van diensten of producten door of namens Ashwin Orie.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

1. Alle prijzen die Ashwin Orie hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie kosten, heffingen en reis-, verzend-of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

2. Alle prijzen die Ashwin Orie hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Ashwin Orie te alle tijden wijzigen.